ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (зі змінами) прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими. Дітям, які не отримали профілактичні щеплення, згідно з календарем щеплень, відвідування закладів дошкільної освіти не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, дитина може бути зарахована до садочка.

 

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

Заклад дошкільної освіти працює з 7.00 до 17.30

Чергова група працює для дітей дошкільного віку (з 3-х до 6-ти років) з 7.00 до 19.00

(за наявності в ній дітей в кількості не менше 20 осіб, у разі меншої кількості дітей режим роботи чергової групи регулюється відповідно до потреби батьків).

Дітей приймають до закладу чистими, акуратно одягненими. Умивання, чищення зубів, розчисування проводяться дома вранці. Прийом дітей здійснюється з 7.00 до 8.00. Діти з ознаками хвороби до закладу дошкільної освіти не приймаються. Після перенесеного захворювання прийом дітей дозволяється лише за наявності медичної довідки закладу охорони здоровя, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.

Під час відсутності дитини в закладі дошкільної освіти за нею зберігається місце у разі:

— хвороби;

— карантину;

— санаторного лікування;

— на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють;

— у літній оздоровчий період (75 днів).

Хвороба, санаторне лікування дитини, відпустка батьків обов’язково підтверджується довідкою.

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

— за бажанням батьків осіб, що їх замінюють;

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;

— у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Організація харчування дітей у дошкільному закладі регламентована нормативними документами:

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р.№298/227 (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (із змінами).

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 N 242/329.

У закладі дошкільної освіти здійснюється триразове харчування у  визначений час з інтервалами у 3-4 години:

сніданок 8.30-8.50

обід 12.30-13.00

вечеря 15.30-15.50.

Об’єм порцій відповідає віку дитини.

Оплата за харчування дітей становить 60% від вартості харчування на день. Згідно з рішенням виконкому Херсонської міської ради від 20.08.2019 № 302, наказу управління освіти Херсонської міської ради від 27.08.2019 №153-Т «Про встановлення для батьків плати за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти міста та вартості харчування» ця сума складає:

35.40 грн.      для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років)

25.20. грн.       для дітей ранього віку ( від 2 до 3 років).

 Для дітей з багатодітних сімей (троє і більше дітей) оплата за харчування становить відповідно 50%.

Оплата за харчування здійснюється лише за дні відвідування дітьми дошкільного закладу.

Від сплати за харчування дитини звільняються повністю:

— малозабезпечені сім’ї (для яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму);

— діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

— діти із сімей, в яких батьки загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, мають статус учасника АТО;

— діти громадян України, які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Вищевказані пільги надаються після надання підтверджуючих документів, встановлених чинним законодавством України. В разі ненадання документів щодо підтвердження пільг сплата за харчування дітей здійснюється в повному обсязі. Вносити плату за харчування дітей необхідно до банківських установ щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата.

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти включає: проведення обов’язкових медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

Під час ранкового прийому дітей вихователь оглядає кожну дитину, перевіряє чистоту її тіла, волосся, одягу. У разі виявлення первинних ознак захворювання, вихователь зобов’язаний відправити дитину з батьками на консультацію до лікаря-спеціаліста. Дитину, яка захворіла впродовж дня у закладі дошкільної освіти, ізолюють від інших дітей та повідомляють про це батьків.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, — на осіб, які їх замінюють. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя і здоров’я.

Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно режиму дня. Режим дня кожної вікової групи відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять, різних видів діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

Щоденна загальна тривалість прогулянки дітей становить 4 год.

Загальна тривалість сну для дітей від 3 до 6 років – 2-2,5 год.

Для дітей від 3 до 4 років проводиться 11 занять на тиждень тривалістю не більше 15 хв. Для дітей від 4 до 5 років – 12 занять на тиждень тривалістю до 20 хв. Для дітей від 5 до 6 років – 15 занять на тиждень тривалістю до 25 хв.

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

— місцевого юджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

— батьків або осіб, які їх замінюють;

— добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

Батьки мають право:

— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу (батьківські комітети, рада закладу);

— звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.

Батьки зобов’язані:

— виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

— сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

— поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

— дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

— формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

— виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

— дотримувати установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

— дотримувати встановленого режиму закладу, групи;

— завчасно повідомляти вихователя групи про можливу відсутність дитини;

— надавати довідку про стан здоров’я дитини в разі відсутності в закладі у разі хвороби;

— завчасно повідомляти вихователя про прихід дитини до закладу після її відсутності;

— довготривалу відсутність дитини оформляти заявою та наданням підтверджуючих документів;

— не давати дітям до дитячого садка гострі, ріжучі, колючі, дрібні предмети, продукти харчування (тістечка, цукерки, жуйки тощо); не давати дітям до дитячого садка (в групі переддошкільного віку) іграшки;

— дотримуватися культури спілкування з працівниками закладу та іншими батьками;

— передавати дитину вранці особисто вихователю;

— відвідувати батьківські збори;

— брати участь у життєдіяльності групи;

— приводити дітей до закладу чистими, одягненими в чистий одяг, підстриженими, з обрізаними нігтями.

— вносити встановлену плату за харчування дитини до 10 числа поточного місяця;

— повідомляти вихователя та медичну сестру про вроджені вади, вроджені або хронічні захворювання, непереносимість лікарських засобів, продуктів харчування, алергічні реакції тощо.

Батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби.

Заклад дошкільної освіти несе відповідальність за дитину з 7.00 до 17.30 (19.00) тільки після особистого вручення її батьками до рук вихователя та повідомлення про стан її здоров’я.

Вихователь не має права віддавати дитину особам у нетверезому стані або не повнолітнім особам.