Структура та органи управління закладу освіти

1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, здійснюють:

— Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради);

—    керівник закладу освіти;

—    колегіальний орган управління закладу освіти;

—    колегіальний орган громадського самоврядування;

—   інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

2. Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради):

— затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ЗДО №1 у випадках та порядку, визначених законодавством;

— здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО №1;

— здійснює контроль за дотриманням установчих документів ЗДО №1;

— забезпечує створення у ЗДО №1 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

— здійснює   контроль  за  недопущенням  привілеїв  чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

— здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО №1; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ЗДО № 1 та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

— реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ЗДО № 1.

Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради) не має права втручатися в діяльність ЗДО №1, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник зобов’язаний:

— забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ЗДО №1 на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

— у разі реорганізації чи ліквідації ЗДО №1 забезпечити здобувачам освіти можливість отримувати дошкільну освіту;

— забезпечити  відповідно  до  законодавства  створення в ЗДО №1 безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

3. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО №1  здійснює його директор, що призначається на посаду та звільняється з посади  управлінням освіти міської ради, згідно із чинним законодавством.
Директором ЗДО №1 може бути  особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності,  стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор закладу дошкільної освіти:

— відповідає за  реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

— діє від імені ЗДО №1, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичним та фізичними особами, у судах всіх інстанцій, укладає угоди від імені ЗДО № 1 та діє в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом;

— розпоряджається  в  установленому законом  порядку майном і коштами   закладу дошкільної освіти і відповідає за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО №1;

— видає у межах повноважень   накази, контролює їхнє виконання;

— контролює організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

— затверджує  Правила  внутрішнього трудового розпорядку Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради, посадові  інструкції працівників;

— відповідно до чинного законодавства України, має право за рахунок власних надходжень ЗДО №1 та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати,  надбавки,  премії та інші види заохочень;

—  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

— контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,  виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

— підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує  творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

— організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

— щороку звітує про освітню,  методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність  на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, а також на вебсайті ЗДО №1.

4. Колегіальним постійно діючим органом управління ЗДО №1 є педагогічна рада, повноваження якої визначаються законом та установчими документами ЗДО №1. До складу педагогічної ради ЗДО №1 входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради ЗДО №1 можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які здійснюють освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.  Головою педагогічної ради ЗДО №1 є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада ЗДО №1:

— схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

— формує  систему  та  затверджує  процедури  внутрішнього   забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

— розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

—  визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

—   затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

—  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

— затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

—   заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

— розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

—  визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

— ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

— розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання своїх обов’язків;

— має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

— розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями директора ЗДО №1.

У ЗДО №1 можуть діяти:

—  органи самоврядування працівників ЗДО №1;

—  органи батьківського самоврядування;

—  інші   органи  громадського  самоврядування  учасників   освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗДО №1 є загальні збори (конференція) колективу ЗДО №1. Загальні збори (конференція) заслуховують звіти директора ЗДО №1 з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ЗДО №1.

5. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ЗДО №1, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада закладу дошкільної освіти організує виконання рішень   загальних   зборів   (конференцій),   розглядає   питання поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної  освіти,  зміцнення матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання  бюджету закладу,   вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради ЗДО №1 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

5.6.  Піклувальна рада ЗДО №1 створюється за рішенням Засновника відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законом та установчими документами ЗДО №1. Піклувальна рада ЗДО №1 сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їхнім використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами. Члени піклувальної ради ЗДО №1 мають право брати участь у роботі колегіальних органів ЗДО №1 з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники ЗДО №1. Піклувальна рада має право:

— брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

—   сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

—   аналізувати та оцінювати діяльність ЗДО №1 та його директора;

—  контролювати виконання кошторису та/або бюджету ЗДО №1 і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором ЗДО №1;

— вносити Засновнику або уповноваженому ним органу (управлінню освіти Херсонської міської ради)   подання про заохочення або відкликання директора ЗДО №1 з підстав, визначених законом;

— здійснювати  інші  права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ЗДО №1.