СТАТУТ 

 

 

СТАТУТ

Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу

Херсонської міської ради

м. Херсон

2020 рік

І. Загальні положення

1.1. Херсонський заклад дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради є правонаступником Херсонського ясел-садка №1 санаторного типу для ослаблених та частохворіючих дітей Херсонської міської ради, створений на підставі рішення виконавчого комітету Суворовської районної ради міста Херсона від 08.08.1980 №455/14.

1.2.   Повне найменування: Херсонський заклад дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради.

Скорочене найменування: ЗДО №1.

Тип закладу: компенсуючого типу.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.3.  Місцезнаходження ЗДО №1: УКРАЇНА, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 73013, МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, 15.

1.4.  Засновником ЗДО №1 є Херсонська міська рада (далі – Засновник). Засновник делегує окремі функції уповноваженому ним органу – управлінню освіти Херсонської міської ради.

1.5. ЗДО №1 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законами, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  рішеннями Херсонської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими чинними нормативно — правовими актами, цим Статутом.

1.6. ЗДО №1 у своїй діяльності підзвітний та підпорядкований управлінню освіти Херсонської міської ради.

1.7.  ЗДО №1 є юридичною особою публічного права,  має печатку і штамп   встановленого зразка, ідентифікаційний код, рахунки в органах Державного казначейства, може обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти або мати самостійний баланс відповідно до чинного законодавства.

1.8. Діяльність ЗДО №1 спрямована на реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі вирішення основних   завдань  дошкільної  освіти:

—  збереження  та  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

— виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

—  поглиблений гуманітарний розвиток;

— формування  особистості дитини, розвиток  її творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду;

—  формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;

— виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення  соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

— здійснення інклюзивної освіти (за потреби  батьків);

— проведення соціально-педагогічного патронату сімей;

— раціональне  використання  в  освітньому  процесі  інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку.

1.9.  ЗДО №1 здійснює діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданою в установленому законодавством України порядку.

1.10. ЗДО №1 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і Статутом.

1.11. ЗДО №1  несе відповідальність перед територіальною громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою та має такі повноваження:

— задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти ;

— дотримує права дитини у сфері дошкільної освіти;

— забезпечує  рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

— створює безпечні  та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їхнє дотримання;

— формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

— сприяє  збереженню  та  зміцненню здоров’я,  розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

— здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію із сім’єю;

— поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

— планує  діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

формує освітню програму закладу освіти;

          — відповідно до установчих документів, утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

— виконує угоди, укладені між батьками та закладом дошкільної освіти  і затверджені  загальними зборами, щодо навчання, виховання та збереження життя і здоров’я дітей;

— додержується фінансової дисципліни та зберігає  матеріально-технічну базу;

— здійснює інші повноваження  відповідно до цього Статуту.

1.12. Взаємодія сім’ї  і закладу освіти:

— сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у ЗДО №1 або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

— батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їхнього життя, здоров’я, людської гідності.

1.13. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвивальної роботи у ЗДО №1 можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.14.  ЗДО №1 надає дошкільну освіту:

— громадянам України,  незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

— іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку, встановленому для громадян України;

— для задоволення освітніх потреб дітей, за згоди батьків, можуть вводитися додаткові освітні послуги.

1.15.  ЗДО №1 може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодження  центрального органу  виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

1.16. Відносини ЗДО №1  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. ЗДО №1 утримується згідно з чинним законодавством.

1.17. Працівники закладу освіти  несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини, відповідно до чинного законодавства.

1.18.  В ЗДО №1 діє  Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради, затверджений наказом директора від 12.09.2018 №109.

 

ІІ. Організація освітнього процесу в ЗДО №1

 

2.1.  Головною метою ЗДО №1 є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти,  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту, проведення профілактично-оздоровчої роботи з дітьми із   захворюваннями   органів   дихання.

2.2.  Головна  мета ЗДО № 1 — зміцнення  здоров’я,  розвиток і формування особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом  спеціально  організованого   освітнього процесу в комплексі із корекційно-розвивальною  та профілактично-оздоровчою.

2.3. Освітній процес у ЗДО №1 здійснюється державною мовою.

2.4. Зміст  дошкільної  освіти визначається  Базовим  компонентом  та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України).

2.5. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

2.6. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.7. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

2.8. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ЗДО №1 та затверджується його директором.

2.9. Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

2.10. Навчальний рік  у ЗДО №1 починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня у ЗДО № 1 (оздоровчий  період)  проводиться оздоровлення дітей.

2.11. ЗДО №1 здійснює діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний  рік та період оздоровлення.

2.12. План роботи ЗДО №1 схвалюється педагогічною радою ЗДО №1, затверджується директором.

2.13. Освітній процес у ЗДО №1  здійснюється за вимогами Базового компонента дошкільної освіти та інших чинних програм розвитку дітей.

2.14. ЗДО №1  впроваджує освітню діяльність на підставі угод, відповідно до чинного законодавства України.

2.15. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згоди батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти, у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із закладу освіти.

Додаткові освітні послуги не можуть надаватися замість або в рамках державної програми, за якою працює заклад освіти.

2.16. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених у встановленому порядку МОН України.

 

ІІІ. Комплектування ЗДО №1

 

3.1.  ЗДО №1 розрахований на 198 місць.

3.2. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти, за віковими ознаками дітей та довідки лікарняно-консультативної комісії дитячої поліклініки, а також, за бажання батьків та додаткового фінансування, можуть створюватися групи вихідного дня.

3.3. У ЗДО №1 функціонують санаторні групи, в яких є логопедичні, а також можуть функціонувати, за потреби батьків, інклюзивні групи.

3.4. До ЗДО № 1 зараховуються діти відповідно до списків, сформованих загальною міською електронною реєстрацією дітей до закладів дошкільної освіти          м. Херсона, затвердженою Херсонською міською радою. Для зарахування дитини до ЗДО №1 необхідно надати медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, медичну довідку лікаря-педіатра про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, довідку лікарняно-консультативної комісії дитячої поліклініки, копію свідоцтва про народження дитини, для логопедичних груп – висновок інклюзивно-ресурсного центру Херсонської міської ради, направлення управління освіти міської ради.

3.5. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

3.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

—  для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

—  для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

—  різновікові – до 15 осіб;

—  з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

—   в оздоровчий період – до 15 осіб;

— за бажання батьків, можуть створюватися групи вихідного дня, інклюзивні групи.

3.7. За дитиною зберігається місце у ЗДО №1 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.8. Відрахування дітей із ЗДО №1 може здійснюватися:

— за бажання батьків або осіб, що їх замінюють;

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх  замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців.

3.9.  Адміністрація закладу освіти  письмово  повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не пізніш  як за 10 календарних днів.

3.10.  Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

3.11.  ЗДО №1 здійснює соціально-педагогічний патронат сімей згідно з чинним законодавством.

3.12. ЗДО №1 працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи груп: десять з половиною годин, дванадцять годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.

3.13. Режим роботи ЗДО №1 встановлюється директором та затверджується Засновником.

3.14.  Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування, за рахунок коштів міського бюджету.

 

  1. IV. Учасники освітнього процесу ЗДО №1

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в ЗДО №1 є:

— діти дошкільного віку, директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог, музичні керівники, інструктор з фізкультури, керівники гуртків, що впроваджують освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, медичні працівники,  помічники вихователів,  батьки або особи, що їх замінюють.

4.2. 3а успіхи в роботі працівникам ЗДО №1 встановлюються різні форми заохочення.

4.3. Права і обов’язки дитини, визначені Конституцією УкраїниЗаконом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються Конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між дошкільним закладом і батьками.

4.4. Кожна дитина, що виховується в ЗДО №1, має гарантоване державою право на:

—   безоплатну дошкільну освіту;

— безпечні та не шкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

— захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

—  безоплатне медичне обслуговування;

— захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

— здоровий спосіб життя;

— якісне навчання за державними та авторськими програмами;

— отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, розвитку словесної творчості, раннього оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової вимови;

— вибір занять у гуртку за інтересами;

— розвиток творчих здібностей та інтересів.

4.5. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

— обирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

— обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування       ЗДО №1;

— звертатися до адміністрації закладу, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

— брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

— отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її
здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

— захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;

— заслуховувати звіти директора, спеціалістів та вихователів про роботу ЗДО №1;

— отримувати інформацію про діяльність ЗДО№1, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

4.6. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

— виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

— забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх  природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

— поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

— дотримуватись установчих документів, Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО№1, а також умов договорів про спільну діяльність між        ЗДО №1 та батьками та про надання освітніх послуг (за наявності);

— виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, повагу до державної і рідної мов, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;

— своєчасно повідомляти заклад освіти про відсутність або хворобу дитини;

—  слідкувати за станом здоров’я дитини;

—  забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;

— підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і переддошкільного віку.

Також вони мають інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

Відвідування дитиною ЗДО №1 не звільняє сім’ю  від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

4.7. Педагогічний працівник ЗДО № 1 – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та /або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими   актами,   Правилами    внутрішнього  трудового розпорядку       ЗДО №1.

4.9. Не може обіймати посаду педагогічного працівника ЗДО №1 особа, яка:

—  є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

—  має судимість;

—  позбавлена права обіймати відповідну посаду.

4.10. Педагогічні працівники ЗДО №1 підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства  України.

4.11. Педагогічним працівникам установлюються щомісячні надбавки

вислугу років у розмірах:

—  понад 3 роки – 10 відсотків;

—  понад 10 років – 20 відсотків;

—  понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

4.12. Педагогічні працівники ЗДО №1 мають право на:

—  академічну свободу, включаючи вільний вибір форм, методів і засобів навчання та виховання, що відповідають освітній програмі;

— підвищення кваліфікації, перепідготовку; вільний вибір освітніх програм, форм організації освітнього процесу;

—   відзначення успіхів у  професійній діяльності;

—   справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

—   захист професійної честі та гідності;

—   безпечні і нешкідливі умови праці;

—   участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

— захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства, експлуатації, пропаганди та агітації, що завдають шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

— першочергове зарахування своїх дітей до комунальних закладів дошкільної освіти.

Також вони мають інші права, що не суперечать законодавству України.

Педагогічні працівники з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їхньому поширенню, мають стаж роботи на відповідній посаді не менше двох років, можуть проходити сертифікацію.

Педагогічний працівник  має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифікат, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

Педагогічний працівник, який отримав сертифікат:

—  отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката;

— впроваджує і поширює інноваційні методики навчання, організації освітнього процесу та нові освітні технології;

— може бути залучений до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у визначеному чинним законодавством України  порядку.

  4.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

— дотримуватися цього Статуту,  Правил  внутрішнього трудового  розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

— дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

— співпрацювати із сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;

— забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

— брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших методичних  заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

— виконувати накази та розпорядження керівництва, дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

— берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватися правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

— постійно підвищувати професійний та загальнокультурний рівень, педагогічну майстерність;

— виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

— сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

— виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища.

Також вони мають інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

4.14. Педагогічні  та  інші  працівники   приймаються  на  роботу   до   ЗДО №1 та звільняються директором. Педагогічні працівники можуть бути прийнятими  на роботу  на умовах контракту.

4.15. Працівники ЗДО №1 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

4.16. Працівники ЗДО №1, у  відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя   населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

4.17. Педагогічні працівники,  які  систематично  порушують Статут,  Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №1, не виконують   посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або, за результатами атестації,  не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.18. Педагогічні працівники мають право на матеріальне і моральне заохочення і допомогу на оздоровлення.

 

  1. Управління ЗДО №1

 

5.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, здійснюють:

— Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради);

—    керівник закладу освіти;

—    колегіальний орган управління закладу освіти;

—    колегіальний орган громадського самоврядування;

—   інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

5.2. Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради):

— затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ЗДО №1 у випадках та порядку, визначених законодавством;

— здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО №1;

— здійснює контроль за дотриманням установчих документів ЗДО №1;

— забезпечує створення у ЗДО №1 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

— здійснює   контроль  за  недопущенням  привілеїв  чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

— здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО №1; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ЗДО № 1 та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

— реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ЗДО № 1.

Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради) не має права втручатися в діяльність ЗДО №1, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник зобов’язаний:

— забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ЗДО №1 на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

— у разі реорганізації чи ліквідації ЗДО №1 забезпечити здобувачам освіти можливість отримувати дошкільну освіту;

— забезпечити  відповідно  до  законодавства  створення в ЗДО №1 безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

5.3. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО №1  здійснює його директор, що призначається на посаду та звільняється з посади  управлінням освіти міської ради, згідно із чинним законодавством.
Директором ЗДО №1 може бути  особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності,  стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор закладу дошкільної освіти:

— відповідає за  реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

— діє від імені ЗДО №1, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичним та фізичними особами, у судах всіх інстанцій, укладає угоди від імені ЗДО № 1 та діє в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом;

— розпоряджається  в  установленому законом  порядку майном і коштами   закладу дошкільної освіти і відповідає за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО №1;

— видає у межах повноважень   накази, контролює їхнє виконання;

— контролює організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

— затверджує  Правила  внутрішнього трудового розпорядку Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради, посадові  інструкції працівників;

— відповідно до чинного законодавства України, має право за рахунок власних надходжень ЗДО №1 та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати,  надбавки,  премії та інші види заохочень;

—  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

— контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,  виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

— підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує  творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

— організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

— щороку звітує про освітню,  методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність  на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, а також на вебсайті ЗДО №1.

5.4. Колегіальним постійно діючим органом управління ЗДО №1 є педагогічна рада, повноваження якої визначаються законом та установчими документами ЗДО №1. До складу педагогічної ради ЗДО №1 входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради ЗДО №1 можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які здійснюють освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.  Головою педагогічної ради ЗДО №1 є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

      Педагогічна рада ЗДО №1:

— схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

— формує  систему  та  затверджує  процедури  внутрішнього   забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

— розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

—  визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

—   затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

—  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

— затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

—   заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

— розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

—  визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

— ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

— розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання своїх обов’язків;

— має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

— розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями директора ЗДО №1.

У ЗДО №1 можуть діяти:

—  органи самоврядування працівників ЗДО №1;

—  органи батьківського самоврядування;

—  інші   органи  громадського  самоврядування  учасників   освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗДО №1 є загальні збори (конференція) колективу ЗДО №1. Загальні збори (конференція) заслуховують звіти директора ЗДО №1 з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ЗДО №1.

5.5. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ЗДО №1, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада закладу дошкільної освіти організує виконання рішень   загальних   зборів   (конференцій),   розглядає   питання поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної  освіти,  зміцнення матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання  бюджету закладу,   вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради ЗДО №1 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

5.6.  Піклувальна рада ЗДО №1 створюється за рішенням Засновника відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законом та установчими документами ЗДО №1. Піклувальна рада ЗДО №1 сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їхнім використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами. Члени піклувальної ради ЗДО №1 мають право брати участь у роботі колегіальних органів ЗДО №1 з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники ЗДО №1. Піклувальна рада має право:

— брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

—   сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

—   аналізувати та оцінювати діяльність ЗДО №1 та його директора;

—  контролювати виконання кошторису та/або бюджету ЗДО №1 і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором ЗДО №1;

— вносити Засновнику або уповноваженому ним органу (управлінню освіти Херсонської міської ради)   подання про заохочення або відкликання директора ЗДО №1 з підстав, визначених законом;

— здійснювати  інші  права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ЗДО №1.

 

VІ. Організація харчування дітей в ЗДО №1

 

6.1. Організація харчування в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.2. ЗДО №1 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їхнього нормального зростання і розвитку, відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого  Міністерством охорони здоров’я України.

6.3.  Режим харчування  залежить від режиму роботи ЗДО №1 і затверджується керівником закладу.

Відповідальність за організацію  харчування дітей у ЗДО №1  покладається  на Засновника  та керівника ЗДО № 1.

6.4. Контроль і нагляд за якістю харчування у ЗДО №1 покладаються на Засновника, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти міської ради.

6.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного  працівника та директора      ЗДО №1.

6.6. Пільгові умови оплати харчування для категорії дітей, які потребують соціальної підтримки, надаються згідно з вимогами чинного законодавства України та за рішенням органу місцевого самоврядування, за рахунок коштів міського бюджету.

6.7. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у  розмірах, визначених органом місцевого самоврядування.

6.8. Батьки або особи, які їх замінюють, повинні своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО №1 в установленому порядку (до 15 числа кожного місяця).

 

VІІ. Охорона життя та здоров’я дітей в ЗДО №1

 

7.1.  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини є першочерговим завданням розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни.

7.2.  Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складових здоров’я, а, отже, й повноцінного і своєчасного розвитку фізичної, соціально-моральної, інтелектуально-пізнавальної, емоційно-ціннісної, творчої та інших сфер дитячої особистості є застосування в освітньому процесі закладу дошкільної освіти науково вивірених, експериментально апробованих інноваційних освітніх методик і технологій здоров’язбережувального і здоров’яформувального спрямування.

7.3. Медичне обслуговування дітей ЗДО №1 здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату ЗДО №1 і підпорядковуються територіальному органу охорони здоров’я.

7.4. Медичний  персонал  здійснює  оздоровчо-профілактичні заходи, в тому  числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом   та якістю харчування.

7.5. ЗДО №1 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення оздоровчо-профілактичних заходів.

7.6. ЗДО №1 організує і проводить оздоровчо-профілактичні заходи, корекцію відхилень у фізичному розвитку на основі індивідуального та диференційованого підходу.

7.7. Медичний персонал здійснює  моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

7.8. Медичний персонал здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження.

7.9. Також він контролює  виконання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

7.10. Медичний персонал проводить санітарно-просвітницьку роботу з  дітьми, батьками або особами, які їх замінюють, та працівниками ЗДО №1.

 

VІІI. Фінансово-господарська діяльність ЗДО №1

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2. Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради) затверджує кошторис.

8.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЗДО №1 фінансується за рахунок коштів Засновника або уповноваженого ним органу (управління освіти Херсонської міської ради) та інших джерел, не заборонених законодавством, та провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства   України.

8.4.   Іншими джерелами фінансування ЗДО №1 можуть бути:

— доходи від надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених  договорів;

—  гранти;

— благодійна   допомога у вигляді  коштів,  товарів  (матеріальних цінностей), нематеріальних активів, робіт та послуг, одержаних від юридичних та фізичних осіб, тощо;

—  інші джерела, не заборонені законодавством.

8.5. Штатні розписи ЗДО №1  встановлюються управлінням освіти Херсонської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

8.6. Заробітна плата працівників ЗДО №1 залежить від навантаження, установлюється за результатами атестації або сертифікації, у відповідності до єдиної тарифної сітки оплати праці працівників бюджетних установ.

8.7. Навантаження педагогічного працівника на  тиждень, що спрямоване на безпосереднє провадження освітнього процесу і відповідає тарифній ставці, визначається відповідно Закону України «Про дошкільну освіту».

8.8. ЗДО №1 може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує  Кабінет  Міністрів  України.

8.9. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №1 фінансуються за рахунок коштів Засновника або уповноваженого ним органу (управління освіти Херсонської міської ради).

8.10. Матеріально-технічна база ЗДО №1 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких  відображено у балансі закладу.

8.11.  Майно ЗДО №1 є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

8.12.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ЗДО №1 провадиться лише у випадках,  передбачених чинним законодавством.  Збитки, завдані    ЗДО №1    внаслідок    порушення    його    майнових прав іншими юридичними та фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до  чинного законодавства.

8.13.  ЗДО №1 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами, і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їхньої охорони.

8.14.  ЗДО №1 має в постійному користуванні земельну ділянку, площею 0,85 га, на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 18.08.2005 серія ЯЯ №327578.

 

IХ. Державний контроль за діяльністю ЗДО №1

 

9.1. Державний контроль за діяльністю ЗДО №1 здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладів освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

  1. X. Діяльність ЗДО №1 у рамках міжнародного співробітництва

 

10.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

10.2. ЗДО №1, за наявності  належної  матеріально-технічної та освітньо-методичної бази, власних коштів, має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів.

10.3.  ЗДО №1 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.4. Держава сприяє міжнародному співробітництву в системі дошкільної освіти.

 

  1. XI. Реорганізація, ліквідація та перепрофілювання ЗДО №1

 

11.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію або перепрофілювання (зміну типу) ЗДО №1 приймає Засновник.

11.2. Реорганізація ЗДО №1 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділення.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною  комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної   комісії   до    неї   переходять   повноваження    щодо   управління ЗДО №1.

11.4. Ліквідаційна комісія оцінює майно ЗДО №1, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

11.5. У випадку реорганізації, права та забов’язання ЗДО №1 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

11.6.  ЗДО №1 вважатиметься ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

Міський голова                                                           Володимир МИКОЛАЄНКО