Стратегія розвитку

 

IMG_0001

Вступ

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи закладу.

Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в закладі. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

 

                                                    Інформаційно-аналітична довідка про діяльність

Херсонського закладу дошкільної освіти № 1 санаторного типу

Херсонської міської ради

 

У Херсонському закладі дошкільної освіти № 1 санаторного типу  Херсонської міської ради  функціонує 12 груп: 2 групи для дітей раннього віку (2-3 роки), 2 групи молодшого  віку (3-4 роки), 2 групи середнього  віку (4-5 років) та 4 логопедичні групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення (1 – для дітей молодшого віку, 1 – середня та 2 старші групи).

Режим роботи   становить 10,5 годин (11 груп), 12 годин (1 група).

Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина».

Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня  триває літньо-оздоровчий період.

Тричі на рік  (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

Організація  освітнього процесу у закладі здійснюється за програмами: «Дитина», «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини», «Правова освіта дошкільників»; планування роботи у логопедичних групах здійснюється за спеціальними програми: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми молодшого дошкільного віку із ЗНМ».

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Розвивальне, особистісно орієнтоване навчання дошкільників проводиться фронтально, по підгрупах та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Максимальна кількість занять у першій половині дня у молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій  — трьох організованих навчальних занять. Тривалість перерв між заняттями становить не менше       10 хвилин. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття.

У закладі функціонує 4 логопедичних групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення. Режим дня та розклад занять вчителя-логопеда та вихователя будуються з урахуванням вікових, мовних та індивідуальних особливостей дітей кожної вікової групи, а також корекційних задач. У молодших та середній групах плануються  підгрупові заняття з 3-4 та 5-6 дітьми відповідно, у старшій групі  підгрупові заняття проводяться з  двома підгрупами дітей з урахування рівня мовного розвитку. Робота з виправлення мовних недоліків здійснюється вчителями-логопедами відповідно до планів та графіків. Корекційна робота здійснюється у II половині дня вихователями спеціальних груп.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність здійснюється практичним психологом з дітьми  всіх вікових груп згідно з графіком.

Заняття з музики проводяться в усіх вікових групах двічі на тиждень, заняття з фізичного виховання в групах раннього віку – 4 рази на тиждень (2 рази у приміщенні, 2 рази — на свіжому повітрі), у групах молодшого та старшого віку – щоденно (2 рази у спортивній залі, 2 рази —  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

Господарсько-побутова праця, праця в природі, художня праця, різні види розваг плануються один раз на тиждень у  II половині дня.

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я плануються заходи по загартуванню: ранкова гімнастика та гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри, спортивні ігри, фізкультурні паузи, фізкультурні та оздоровчі хвилинки, Дні здоров’я, свята здоров’я тощо.

Оскільки основною проблемою, над якою працює закладу, є збереження та зміцнення здоров’я дитини, всі діти двічі на рік проходять загально-зміцнювальний курс у лікарняно-профілактичному відділенні, відвідують гуртки корекційно-оздоровчого напрямку. Обов’язковим є щоденний комплекс оздоровчих заходів.

Для батьків дітей старшого віку працює «Школа батьків майбутнього першокласника», функціонує сайт дошкільного закладу.

Для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, на базі ясел-садка функціонує Консультативний центр.

 

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Пріоритетними напрямами діяльності

закладу дошкільної освіти є:

сміття та поводження з відходами у всіх учасників  освітнього процесу»

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та     створення   безпечного предметно-розвивального середовища.

 

                                                               Мета.

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

 

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

 

                   Визначення компонентів

                           внутрішньої системи забезпечення якості

                              освітньої діяльності та якості освіти закладу:

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

  1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:
  1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:
  1. Система педагогічної діяльності:
  1. Система управлінської діяльності:

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

Очікувані результати:

 

 

                                            Шляхи реалізації стратегії розвитку

 

  1. Формування іміджу сучасного закладу освіти

     Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання та праці

№ з/п Зміст заходів Термін

виконання

Виконавець
1.1. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

дітей

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.2. Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

2020-2025 Директор
1.3. Проводити навчання  працівників  з  охорони  праці  та

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  з  технічний

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

господарства

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.4. Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.5. Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

сигналізацію.

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.6. Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

пожежогасіння.

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.7. Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.8. Проводити профілактичні бесіди з безпеки

життєдіяльності.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.9. Проводити атестацію робочих місць за умовами

праці (1 раз на п’ять років)

2020-2025 Відповідальні особи
1.10. Забезпечити проведення планових медичних

профілактичних оглядів працівників закладу.

2020-2025 Сестра медична

старша

1.11. Проводити тематичні  тижні  знань  безпеки

життєдіяльності та безпеки дитини

2020-2025 Вихователь —

методист

1.12. Працювати над  створенням  здоров’язбережувального

середовища в закладі дошкільної освіти.

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 

Освітнє середовище закладу освіти

 вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

Мета:

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних

працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

Зміст заходів Термін
з/п виконання Виконавець
2.1. Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу,

що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,

прав і свобод людини

2020-2025 Всі учасники

освітнього

процесу

2.2. Організовувати  роботу психологічної служби, у тому числі для

психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу,

іншого насильства

2020-2025 практичний — психолог
2.3. Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей,

правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із

запобігання булінгу, іншому насильству

2020-2025 Директор,

вихователь —

методист

 

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

 Мета:

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.2. Створити належні умови для обов’язкового здобуття

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

2020-2025 Директор, заступник

методист

1.3. Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами. 2020-2025 Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

1.4. Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 

програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.
1.5. Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним

центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення

індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій

педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-

педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

2020-2025 Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

1.6. Забезпечити  умови  ефективної  реалізації  Базового

компоненту дошкільної освіти

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.7. Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.8. Впроваджувати в педагогічний процес

здоров’язберігаючі    технології    соціально-оздоровчі

проекти.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.9. Забезпечувати належний стан медичного обслуговування 2020-2025 Педагогічні

працівники

1.10. Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться

в умовах ЗДО

2020-2025 директор
1.11. Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування

дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку та

типу груп.

2020-2025 Директор, сестра

медична старша

1.12. Здійснювати контроль за якістю харчування   та

медичного обслуговування дітей   різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2020-2025 Сестра медична

старша, працівники

харчоблоку

1.13. Забезпечити харчування дітям пільгових категорій. 2020-2025 Директор

 

 

  1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета:

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження

та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних

досягнень вихованців

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.2. Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою

виявлення творчих та обдарованих дітей

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

  1. Система педагогічної діяльності

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

 

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Формувати  штат  закладу,  залучаючи  кваліфікованих

педагогічних  та  інших  працівників  відповідно  до

штатного розпису та освітньої програми

2020-2025 Директор
1.2. Забезпечити100% володіння педагогічними

працівниками ЗДО інноваційних технологій   та

впровадження їх навчально-виховний процес.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.3. Здійснювати атестацію   педагогічних   працівників

відповідно до Типового положення про атестацію.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.4. Використовувати педагогічними працівниками

новітніх  освітніх  технологій  та  форм  організації

освітнього   процесу,   спрямовані   на   формування

ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь

вихованців відповідно до освітньої програми.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.5. Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.7. Забезпечувати обов’язкове проходження

педагогічними працівниками   закладу курсової

підготовки  у між  атестаційний  період  відповідно  до

перспективного плану.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.8. Мотивувати  працівників  до  якісної  роботи,  через

систему  матеріального  та  морального  заохочення,  у

тому числі педагогічних працівників до саморозвитку,

здійснення методичної ,інноваційної, дослідно-

експериментальної роботи

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

 

Постійне підвищення рівня професійної компетентності

та майстерності педагогічних працівників

Мета:

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

 

метою забезпечення ефективності освітнього процесу

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Впроваджувати систему методичних заходів,

спрямованих на розвиток професійної компетентності,

творчих можливостей педагогів.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.2. Створювати умови для систематичного поповнення та

використання  педагогічними працівниками

закладу методичного фонду літератури, методичних матеріалів, інтернет-ресурсу.

2020-2025 Директор, вихователь

методист

1.3. Залучати  педагогів  до  вивчення  та  впровадження

інноваційних    педагогічних    технологій,   методик,

програм.

2020-2025 Директор, вихователь

методист

1.4. Забезпечувати  якісний  моніторинг  стану  освітньої

діяльності педагогічних працівників.

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.5. Постійно оновлювати відповідно до сучасних

вимог навчально-методичне забезпечення

освітнього процесу.

2020-2025 Педагогічні

працівники

      

      4.Система управлінської діяльності.

  стратегія і планування в ЗДО

Мета:

створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості,

конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

 

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його

результативності відповідно до стратегії розвитку та з

урахуванням освітньої програми закладу

2020-2025 Директор,

вихователь — методист

1.2. Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої

діяльності

2020-2025 Директор
1.3. Розподілити обов’язки та повноваження між

адміністрацією   закладу   освіти   для   забезпечення

ефективного управлінням закладом освіти та

вдосконалення якості освітньої діяльності.

2020-2025 Директор
1.4. Утримувати у належному стані будівлі,приміщення,

обладнання закладу освіти

2020-2025 Заступник завідувача

господарства

1.5. Створити у закладі систему інформаційного

забезпечення (у тому числі електронний

документообіг)  та  автоматизоване  середовище  для

роботи з даними.

2020-2025 Директор
1.6. Сприяти   та   забезпечувати   необхідні   умови   для

діяльності різноманітних форм громадського

самоврядування

2020-2025 Директор
1.7. Створити умови    для    формування    відкритого

освітнього  середовища  через  залучення  учасників

освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-

значущих  заходів  поза  межами  закладу:  фестивалі,

екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2020-2025 Директор
1.8. Створити психологічно  комфортне середовище яке

забезпечує конструктивне спілкування   учасників

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

довіри

2020-2025 Директор
1.9. Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

відкритих загальнодоступних ресурсах

 

2020-2025 Директор