Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

 

IMG_0004

 

 

5

 

 

 

Освітня програма

Херсонського закладу дошкільної освіти № 1

санаторного типу Херсоської міської ради

 

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

У Херсонському закладі дошкільної освіти № 1 санаторного типу  Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) функціонує 12 груп: 2 групи для дітей раннього віку (2-3 роки), 2 групи молодшого  віку (3-4 роки), 2 групи середнього  віку (4-5 років) та 4 логопедичні групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення (1 – для дітей молодшого віку, 1 – середня та 2 старші групи).

Режим роботи   ясла-садка становить 10,5 годин (11 груп), 12 годин (1 група).

Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина».

Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня  триває літньо-оздоровчий період.

У (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

Виходячи з       розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», педагогічний колектив буде вирішувати у 2020/2021 навчальному році такі завдання:

 

1.              Формування інноваційного стилю мислення, стійкої мотивації педагогів

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

2.              Збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я  

  дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та створення   безпечного предметно-розвивального середовища 

3.           Удосконалення  комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників  шляхом виховання патріотичної свідомості  в умовах української державності

 

Організація  освітнього процесу у ясла-садку здійснюється за програмами: «Дитина», «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини», «Правова освіта дошкільників»; планування роботи у логопедичних групах здійснюється за спеціальними програми: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми молодшого дошкільного віку із ЗНМ».

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

 

Розвивальне, особистісно орієнтоване навчання дошкільників проводиться фронтально, по підгрупах та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Максимальна кількість занять у першій половині дня у молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій  — трьох організованих навчальних занять. Тривалість перерв між заняттями становить не менше       10 хвилин. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття.

У ЗДО функціонує 4 логопедичних групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення. Режим дня та розклад занять вчителя-логопеда та вихователя будуються з урахуванням вікових, мовних та індивідуальних особливостей дітей кожної вікової групи, а також корекційних задач. У молодших та середній групах плануються  підгрупові заняття з 3-4 та 5-6 дітьми відповідно, у старшій групі  підгрупові заняття проводяться з  двома підгрупами дітей з урахування рівня мовного розвитку. Робота з виправлення мовних недоліків здійснюється вчителями-логопедами відповідно до планів та графіків. Корекційна робота здійснюється у II половині дня вихователями спеціальних груп.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність здійснюється практичним психологом з дітьми  всіх вікових груп згідно з графіком.

Заняття з музики проводяться в усіх вікових групах двічі на тиждень, заняття з фізичного виховання в групах раннього віку – 4 рази на тиждень (2 рази у приміщенні, 2 рази — на свіжому повітрі), у групах молодшого та старшого віку – щоденно (2 рази у спортивній залі, 2 рази —  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

Господарсько-побутова праця, праця в природі, художня праця, різні види розваг плануються один раз на тиждень у  II половині дня.

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я плануються заходи по загартуванню: ранкова гімнастика та гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри, спортивні ігри, фізкультурні паузи, фізкультурні та оздоровчі хвилинки, Дні здоров’я, свята здоров’я тощо.

Оскільки основною проблемою, над якою працює ЗДО, є збереження та зміцнення здоров’я дитини, всі діти двічі на рік проходять загально-зміцнювальний курс у лікарняно-профілактичному відділенні, відвідують гуртки корекційно-оздоровчого напрямку. Обов’язковим є щоденний комплекс оздоровчих заходів.

Для батьків дітей старшого віку працює «Школа батьків майбутнього першокласника», функціонує сайт дошкільного закладу.

Для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, на базі ясел-садка функціонує Консультативний центр.

Мета освітньої програми — реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми — сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми — визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

 

 

         БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Інваріантна складова
освітні лінії:

«Особистість дитини”

«Дитина в соціумі”

«Дитина в природному довкіллі”

«Дитина в світі культури»

«Гра дитини”

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

«Мовлення дитини”

Варіативна складова

«Комп’ютерна грамота”

«Іноземна мова”

«Хореографія”

«Шахи”

Засади нового Базового компонента

Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

Збереження дитячої субкультури;

Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Засади нового Базового компонента:

Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Засади нового Базового компонента:

Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія «Особистість дитини” передбачає:

Формування позитивного образу «Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;

Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія «Дитина в соціумі” передбачає:

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі” :

Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії «Дитина в світі культури”:

Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії «Гра дитини”:

Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу;

Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії «Мовлення дитини”

Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

 

           Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

— у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

— у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

— у середній групі –20 хвилин;

— у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Організація проведення освітнього процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Вчитель-логопед проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови, футбол та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Зміст освітньої програми передбачає:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог, асистенти вихователів та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

— методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

— методика «Школа розумного руху» О.Аксенової;

— методика «Барвиста раджість» Л.Шульга

— методика раннього розвитку «Маккто Шичида»;

— методика «Розвиток мовлення кубиками Лего»

— педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

— вивчаються досвіди роботи вихователів.

 

Робочий навчальний план

Херсонського закладу дошкільної освіти №1

санаторного типу Херсонської міської ради

на 2020/2021 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л.

та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку. Н.В.Гавриш,

Т.В.Панасюк,

Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський,

О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук

За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко.

Міністерством освіти і науки, України листом від 01.08..2017 року №1/11-7684
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін.. Наказ Міністерства освіти і науки, України від 24.07.2018 №802
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна — моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016

№2.1/12-Г-85)

«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху Тимовський О.

Репік І.

 

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856)

Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255
Варіантна складова (по гурткам)
 Англійська мова для дітей дошкільного віку:

програма  га методичні рекомендації

Кулікова І.А. та ін.. Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи»

 

Семизорова В.В.

Романюк О.В.

Дульська Г.П.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 05.05.2015  №14.1/12-Г-262

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»

 

Семизорова В.В.

Романюк О.В.

Дульська Г.П.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 05.05.2015  №14.1/12-Г-261

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія» Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 25. 02.2015  №14.1/12-Г-54

Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія» Шевчук А.С. Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 05.05.2015 №141 12-Г-255

 

 

 

              Орієнтовна кількість занять на тиждень

                      для дітей груп загального розвитку

 

Складові плану Вікові групи
Перша молодша

(від 2 до 3 років)

Друга

молодша

(від 3 до 4 років)

 

Середня

(від 4 до 5 років)

 

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

 

Кіль кість Тривалість

(хв.)

Кіль кість Трива

лість (хв.)

Кіль кість Трива

лість  (хв.)

Кіль кість Тривалість (хв.)
Здоров’я та фізичний розвиток * 2 15 2 20 2 25 2 30
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1 8 2 15 2 20 2 25
Художня література 1 8 1 15 1 20 1 25
Ознайомлен

ня з соціумом

1 8 2 15 2 20 2 25
Ознайомлен

ня  з природним довкіллям

1 8 1 15 1 20 2 25
Сенсорний розвиток 2 8
Математична скарбничка 1 15 1 20 2 25
Образотворча майстерня 2 8 2 15 3 20 3 25
Музичний калейдоскоп 2 8 2 15 2 20 2 25
Усього 10 80 11 165 12 240 14 350

 

Орієнтовна кількість занять на тиждень

для дітей спеціальних груп 

 

Складові плану Друга

молодша

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

Кіль кість Тривалість  (хв.) Кіль кість Тривалість (хв.) Кіль

кість

Тривалі сть (хв.)
Здоров’я та фізичний

розвиток *

2 20 2 25 2 30
Логопедія

(Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування)

2 15 2 20 2 25
Художня література 1 15 1 20 1 25
Ознайомлення з соціумом 3 25
Логопедія (Ознайомлення з соціумом) 1 15 1 20
Логопедія (Ознайомлення з природним довкіллям) 2 15 2 20 2 25
Математична скарбничка 1 15 1 20 2 25
Художньо-продуктивна діяльність (музична,

образотворча, театральна)

4 15 5 20 5 25
Усього 11 165 12 240 15 375

 

* Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються згідно наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

 

 

І. Режим дня протягом року та літній період

для дітей третього року життя

(10,5 годинним режимом роботи)

 

Процеси Години доби
Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00. – 7.50

(7.00 — 8.00)

Підготовка до сніданку, сніданок 7.50 — 8.35

(8.00 — 8.35)

Ігри, підготовка до занять, заняття у підгрупах та індивідуальні заняття, самостійна діяльність (за власним вибором)

(Ігри, підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку)

І підгрупа: 8.35 – 9.15

ІІ підгрупа: 8.50 – 9.30

 

(8.35 — 9.05)

Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей за власним вибором

(Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей за власним вибором, спостереження, повітряні та сонячні процедури)

І підгрупа: 9.15 – 11.15

ІІ підгрупа: 9.30 – 11.30

 

 

9.05 — 11.05

(11.00 – 11.15)

Повернення з прогулянки, водні процедури 11.05 — 11.30

(11.15 — 11.30 – 11.40)

Підготовка до обіду, обід 11.30 — 12.10

(11.40 -12.20)

Підготовка до сну, сон 12.10-15.00

(12.20 – 15.00)

Поступовий (в міру пробудження) підйом, ігри 15.00-15.20

(15.00 – 15.25)

Підготовка до полуденка, полуденок 15.20-15.45

(15.25 – 15.50)

Ігри, підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку 15.45-16.05

(15.50 – 16.20)

Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей за власним вибором, спостереження, бесіди вихователів з батьками І підгрупа: 16.20 – 17.30

ІІ підгрупа: 16.35 – 17.30

(16.05-17.30)

Повернення дітей додому 17.30-18.00

 

* (у дужках  вказаний час проведення процесу в літній період)

 

 

ІІ. Режим дня протягом року та літній періоди

для дітей четвертого року життя

(10,5 годинним та 12 годинним режимом роботи)

 

                                   Процеси Години доби
Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.00 — 8.30

 

Підготовка до сніданку, сніданок 9.00 — 9.30

(8.30 — 9.00)

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, колективні та індивідуальні заняття 9.30 — 10.30

(9.00 — 10.00)

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки

 

10.30 -12.00

(10.00 -12.00)

 

Підготовка до обіду, обід 12.00 — 13.00
Підготовка до сну, сон 13.00 — 15.00

(13.00-15.20)

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 — 15.35

(15.20 — 15.35)

Полуденок. Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.35 — 16.30
Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками 16.30 — 17.30

(група з 10,5- годинним режимом роботи)

16.30 — 18.10

(чергова група з 12-годинним режимом роботи)

Повернення з прогулянки, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей 18.10 – 18.45

(чергова група з 12-годинним режимо роботи)

Повернення дітей додому 17.15 – 17.30

(група з 10,5- годинним режимом роботи)

17.30 — 19.00

(чергова група з 12-годинним режимом роботи)

 

* (у дужках  вказаний час проведення процесу в літній період)

 

ІІІ. Режим дня  протягом року та літній періоди

для дітей п’ятого року життя

(10,5 годинним режимом роботи)

 

Процеси Години доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 7.30 — 8.30

 

Підготовка до сніданку, сніданок 8.30 — 9.00
Ігри, підготовка до занять, заняття колективні та індивідуальні, самостійна діяльність за вибором дітей 9.00 — 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття 10.00 — 12.00
Повернення з прогулянки , підготовка до обіду, обід 12.00 — 13.00
Підготовка до сну, сон 13.00 — 15.00
Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 — 15.40

(15.15 – 15.40)

Полуденок, ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття 15.40 — 16.30
Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками 16.30 — 17.30

 

Повернення дітей додому 17.15 – 17.30

 

* (у дужках  вказаний час проведення процесу в літній період)

 

ІV. Режим дня протягом року та  літній періоди

для дітей шостого (сьомого) року життя

                                                        (10,5 годинним режимом роботи)

 

Процеси Години доби
Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальні заняття, гімнастика 7.00 — 8.30

 

Підготовка до сніданку, сніданок 8.30-9.00
Ігри, підготовка до занять, колективні та індивідуальні заняття 9.30 — 11.00

(9.00 — 10.30)

Підготовка до прогулянки, прогулянка  11.00(10.30) — 12.30
Повернення з прогулянки , підготовка до обіду, обід 12.30 — 13.10
Підготовка до сну, сон 13.10 — 15.00
Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 — 15.40
Полуденок. Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальні та спільні заняття 15.40 — 16.40
Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками 16.40-17.30
Повернення дітей додому 17.15- 17.30

 

* (у дужках  вказаний час проведення процесу в літній період)

 

  1. V. Режим дня протягом року для дітей віком три-шість років

у логопедичних групах

                                           (10 годинним режимом роботи)

 

Режимні процеси Години
ІІ мол. середня старша
Прийом дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування 7.00-8.10
Ранкова, дихальна, пальчикова, артикуляційна гімнастика 8.10-8.30
Підготовка до сніданку,сніданок 8.35-8.55
Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, підготовка до занять, колективні  та індивідуальні заняття вихователя та вчителя-логопеда 9.00-10.30

(9.00 – 10.00)

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, повернення з прогулянки 10.30-12.00

(10.00-12.00)

10.45-12.30

(10.00-12.30)

11.00-12.30

(10.00-12.30)

Підготовка до обіду, обід 12.00-13.00 12.30-13.00 12.30-13.10
Підготовка до сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00
Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00-15.35 15.00-15.40 15.00-15.40
Полуденок. Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні (спільні) заняття) 15.35-15.50 15.40-15.55 15.40-15.55
Корекційне заняття за завданням вчителя-логопеда та загальною програмою закладу (упродовж осінньо-весняного періоду) 15.50-16.30 15.55-16.40 15.55-16.45
Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди з батьками 16.30-17.30

(15.50-17.30)

16.40-17.30

(15.55-17.30)

16.45-17.30

(15.55- 17.30)

Повернення додому 17.15 – 17.30

17.30 – 19.00 (у черговій групі)

Перебування дітей у черговій групі 17.30 – 19.00

* (у дужках  вказаний час проведення процесу в літній період)