Стратегія розвитку .

IMG_0002

                Вступ

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи закладу.

Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в закладі. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

 

                                                    Інформаційно-аналітична довідка про діяльність

Херсонського закладу дошкільної освіти № 1 санаторного типу

Херсонської міської ради

 

У Херсонському закладі дошкільної освіти № 1 санаторного типу  Херсонської міської ради  функціонує 12 груп: 2 групи для дітей раннього віку (2-3 роки), 2 групи молодшого  віку (3-4 роки), 2 групи середнього  віку (4-5 років) та 4 логопедичні групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення (1 – для дітей молодшого віку, 1 – середня та 2 старші групи).

Режим роботи   становить 10,5 годин (11 груп), 12 годин (1 група).

Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина».

Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня  триває літньо-оздоровчий період.

Тричі на рік  (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

Організація  освітнього процесу у закладі здійснюється за програмами: «Дитина», «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини», «Правова освіта дошкільників»; планування роботи у логопедичних групах здійснюється за спеціальними програми: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми молодшого дошкільного віку із ЗНМ».

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Розвивальне, особистісно орієнтоване навчання дошкільників проводиться фронтально, по підгрупах та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Максимальна кількість занять у першій половині дня у молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій  — трьох організованих навчальних занять. Тривалість перерв між заняттями становить не менше       10 хвилин. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття.

У закладі функціонує 4 логопедичних групи для дітей із загальним недорозвитком мовлення. Режим дня та розклад занять вчителя-логопеда та вихователя будуються з урахуванням вікових, мовних та індивідуальних особливостей дітей кожної вікової групи, а також корекційних задач. У молодших та середній групах плануються  підгрупові заняття з 3-4 та 5-6 дітьми відповідно, у старшій групі  підгрупові заняття проводяться з  двома підгрупами дітей з урахування рівня мовного розвитку. Робота з виправлення мовних недоліків здійснюється вчителями-логопедами відповідно до планів та графіків. Корекційна робота здійснюється у II половині дня вихователями спеціальних груп.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність здійснюється практичним психологом з дітьми  всіх вікових груп згідно з графіком.

Заняття з музики проводяться в усіх вікових групах двічі на тиждень, заняття з фізичного виховання в групах раннього віку – 4 рази на тиждень (2 рази у приміщенні, 2 рази — на свіжому повітрі), у групах молодшого та старшого віку – щоденно (2 рази у спортивній залі, 2 рази —  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

Господарсько-побутова праця, праця в природі, художня праця, різні види розваг плануються один раз на тиждень у  II половині дня.

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я плануються заходи по загартуванню: ранкова гімнастика та гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри, спортивні ігри, фізкультурні паузи, фізкультурні та оздоровчі хвилинки, Дні здоров’я, свята здоров’я тощо.

Оскільки основною проблемою, над якою працює закладу, є збереження та зміцнення здоров’я дитини, всі діти двічі на рік проходять загально-зміцнювальний курс у лікарняно-профілактичному відділенні, відвідують гуртки корекційно-оздоровчого напрямку. Обов’язковим є щоденний комплекс оздоровчих заходів.

Для батьків дітей старшого віку працює «Школа батьків майбутнього першокласника», функціонує сайт дошкільного закладу.

Для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, на базі ясел-садка функціонує Консультативний центр.

 

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Пріоритетними напрямами діяльності

закладу дошкільної освіти є:

сміття та поводження з відходами у всіх учасників  освітнього процесу»

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та     створення   безпечного предметно-розвивального середовища.

 

                                                               Мета.

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

 

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

 

                   Визначення компонентів

                           внутрішньої системи забезпечення якості

                              освітньої діяльності та якості освіти закладу:

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:
 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:
 1. Система педагогічної діяльності:
 1. Система управлінської діяльності:

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

Очікувані результати:

 

 

                                            Шляхи реалізації стратегії розвитку

 

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти

     Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання та праці

№ з/п Зміст заходів Термін

виконання

Виконавець
1.1. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

дітей

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.2. Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

2020-2025 Директор
1.3. Проводити навчання  працівників  з  охорони  праці  та

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  з  технічний

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

господарства

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.4. Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.5. Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

сигналізацію.

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.6. Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

пожежогасіння.

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.7. Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2020-2025 Заступник директора

по господарства

1.8. Проводити профілактичні бесіди з безпеки

життєдіяльності.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.9. Проводити атестацію робочих місць за умовами

праці (1 раз на п’ять років)

2020-2025 Відповідальні особи
1.10. Забезпечити проведення планових медичних

профілактичних оглядів працівників закладу.

2020-2025 Сестра медична

старша

1.11. Проводити тематичні  тижні  знань  безпеки

життєдіяльності та безпеки дитини

2020-2025 Вихователь —

методист

1.12. Працювати над  створенням  здоров’язбережувального

середовища в закладі дошкільної освіти.

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 

Освітнє середовище закладу освіти

 вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

Мета:

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних

працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

Зміст заходів Термін
з/п виконання Виконавець
2.1. Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу,

що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,

прав і свобод людини

2020-2025 Всі учасники

освітнього

процесу

2.2. Організовувати  роботу психологічної служби, у тому числі для

психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу,

іншого насильства

2020-2025 практичний — психолог
2.3. Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей,

правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із

запобігання булінгу, іншому насильству

2020-2025 Директор,

вихователь —

методист

 

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

 Мета:

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.2. Створити належні умови для обов’язкового здобуття

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

2020-2025 Директор, заступник

методист

1.3. Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами. 2020-2025 Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

1.4. Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 

програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.
1.5. Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним

центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення

індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій

педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-

педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

2020-2025 Директор, вихователь

– методист,

педагогічні

працівники

1.6. Забезпечити  умови  ефективної  реалізації  Базового

компоненту дошкільної освіти

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.7. Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.8. Впроваджувати в педагогічний процес

здоров’язберігаючі    технології    соціально-оздоровчі

проекти.

2020-2025 Педагогічні

працівники

1.9. Забезпечувати належний стан медичного обслуговування 2020-2025 Педагогічні

працівники

1.10. Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться

в умовах ЗДО

2020-2025 директор
1.11. Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування

дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку та

типу груп.

2020-2025 Директор, сестра

медична старша

1.12. Здійснювати контроль за якістю харчування   та

медичного обслуговування дітей   різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2020-2025 Сестра медична

старша, працівники

харчоблоку

1.13. Забезпечити харчування дітям пільгових категорій. 2020-2025 Директор

 

 

 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета:

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження

та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних

досягнень вихованців

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.2. Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою

виявлення творчих та обдарованих дітей

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

 1. Система педагогічної діяльності

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

 

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Формувати  штат  закладу,  залучаючи  кваліфікованих

педагогічних  та  інших  працівників  відповідно  до

штатного розпису та освітньої програми

2020-2025 Директор
1.2. Забезпечити100% володіння педагогічними

працівниками ЗДО інноваційних технологій   та

впровадження їх навчально-виховний процес.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.3. Здійснювати атестацію   педагогічних   працівників

відповідно до Типового положення про атестацію.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.4. Використовувати педагогічними працівниками

новітніх  освітніх  технологій  та  форм  організації

освітнього   процесу,   спрямовані   на   формування

ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь

вихованців відповідно до освітньої програми.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.5. Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.7. Забезпечувати обов’язкове проходження

педагогічними працівниками   закладу курсової

підготовки  у між  атестаційний  період  відповідно  до

перспективного плану.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.8. Мотивувати  працівників  до  якісної  роботи,  через

систему  матеріального  та  морального  заохочення,  у

тому числі педагогічних працівників до саморозвитку,

здійснення методичної ,інноваційної, дослідно-

експериментальної роботи

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

 

Постійне підвищення рівня професійної компетентності

та майстерності педагогічних працівників

Мета:

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

 

метою забезпечення ефективності освітнього процесу

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Впроваджувати систему методичних заходів,

спрямованих на розвиток професійної компетентності,

творчих можливостей педагогів.

2020-2025 Директор, вихователь

методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

1.2. Створювати умови для систематичного поповнення та

використання  педагогічними працівниками

закладу методичного фонду літератури, методичних матеріалів, інтернет-ресурсу.

2020-2025 Директор, вихователь

методист

1.3. Залучати  педагогів  до  вивчення  та  впровадження

інноваційних    педагогічних    технологій,   методик,

програм.

2020-2025 Директор, вихователь

методист

1.4. Забезпечувати  якісний  моніторинг  стану  освітньої

діяльності педагогічних працівників.

2020-2025 Всі учасники

освітнього процесу

1.5. Постійно оновлювати відповідно до сучасних

вимог навчально-методичне забезпечення

освітнього процесу.

2020-2025 Педагогічні

працівники

      

      4.Система управлінської діяльності.

  стратегія і планування в ЗДО

Мета:

створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості,

конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

 

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання Виконавець
1.1. Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його

результативності відповідно до стратегії розвитку та з

урахуванням освітньої програми закладу

2020-2025 Директор,

вихователь — методист

1.2. Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої

діяльності

2020-2025 Директор
1.3. Розподілити обов’язки та повноваження між

адміністрацією   закладу   освіти   для   забезпечення

ефективного управлінням закладом освіти та

вдосконалення якості освітньої діяльності.

2020-2025 Директор
1.4. Утримувати у належному стані будівлі,приміщення,

обладнання закладу освіти

2020-2025 Заступник завідувача

господарства

1.5. Створити у закладі систему інформаційного

забезпечення (у тому числі електронний

документообіг)  та  автоматизоване  середовище  для

роботи з даними.

2020-2025 Директор
1.6. Сприяти   та   забезпечувати   необхідні   умови   для

діяльності різноманітних форм громадського

самоврядування

2020-2025 Директор
1.7. Створити умови    для    формування    відкритого

освітнього  середовища  через  залучення  учасників

освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-

значущих  заходів  поза  межами  закладу:  фестивалі,

екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2020-2025 Директор
1.8. Створити психологічно  комфортне середовище яке

забезпечує конструктивне спілкування   учасників

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

довіри

2020-2025 Директор
1.9. Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

відкритих загальнодоступних ресурсах

 

2020-2025 Директор

 

 

                              Моніторінг

IMG_0003Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 1. Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
 2. Закон України «Про освіту» 
 3. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)
 4. Закон України «Про дошкільну освіту» 
 5. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)
 6. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306)
 7. Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)  

Нормативно-правові документи щодо організації навчально – виховного процесу:

 1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) –
 2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
 3. 3.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 4. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)
 5. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) –
 6. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОН молоді та спорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
 7. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)
 8. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470
 9. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
 10. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
 11. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
 12. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
 13. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 14. Про організацію навчально-виховної роботи у дошкільних навчальних закладах. ( Інструктивно-методичний лист МОН України від 20.06.2013 №1/9-446)
 15. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОН молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
 16. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОН молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
 17. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОН молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714)

Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
 2. комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І Білан; за загальною редакцією О.В.Низковської, Тернопіль-2017., (Лист від 23.05.2017 р. №1/11 – 4988);
 3. освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку наук. ред.    Піроженко Т.О., (Лист від 01.08.2017 р. №1/11 – 7684).
 4. Для планування організації освітнього процесу педагоги використовували навчальну літературу, рекомендовану для використання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.                   (Лист МОН від 10.06.2019 р.   №1/9 365).
 5. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070).

 Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:

 1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)
 3. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)
 4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-4
 5. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
 6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р) 

Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:

 1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
 2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9–263)
 3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
 4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
 5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОН молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)
 6. . Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОН молоді та спорту від 25.05.2011 №1/9-389)
 7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОН молоді та спорту України від 14.06.2011 №574)

 Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:

 1. 1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)
 2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)
 5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. ( Наказ МОН молоді та спорту України від 25.11.2011 №1365)

 Нормативно-правові документи щодо організації харчування:

 1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)
 2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)
 3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)
 4. Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.13р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за №440/22972
 5. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)
 6. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
 7. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V
 8. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)
 9. Положення про групу ХАСП.

 Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:

 1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455
 2. Закон України «Про відпустки»
 3. Закон України «Про звернення громадян»
 4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)
 5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
 6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)
 7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
 8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:

 1. Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002)
 2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
 3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)
 5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
 6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
 7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)
 8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)


Організація освітнього процесу в ЗДО №1

(Витяг із Статуту Херсонського закладу дошкільної освіти №1 санаторного типу

Херсонської міської ради)

 

 

2.1.  Головною метою ЗДО №1 є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти,  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту, проведення профілактично-оздоровчої роботи з дітьми із   захворюваннями   органів   дихання.

2.2.  Головна  мета ЗДО № 1 — зміцнення  здоров’я,  розвиток і формування особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом  спеціально  організованого   освітнього процесу в комплексі із корекційно-розвивальною  та профілактично-оздоровчою.

2.3. Освітній процес у ЗДО №1 здійснюється державною мовою.

2.4. Зміст  дошкільної  освіти визначається  Базовим  компонентом  та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України).

2.5. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.Завдання на навчальний рік та оздоровчий період

7

 

 

           ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік

 

Виходячи з розв’язання обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», педагогічний колектив буде вирішувати у 2020/2021 навчальному році такі завдання:

 

 1. Формування інноваційного стилю мислення, стійкої мотивації педагогів

до самоосвітньої та творчої діяльності   шляхом використання ІКТ.

 1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я

 дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності та створення   безпечного предметно-розвивального середовища .

 1. Удосконалення комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників   шляхом виховання патріотичної свідомості в умовах української державності.        

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

1.    Самоосвіта           

Опрацювати теми:

«Сенсорний розвиток дитини» упродовж року Ефемик К.К.
« Рзвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року Раннєва Н.В..
«Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності дошкільників» упродовж року Попович Ю.А.
«Казкотерапія, як засіб виховання дітей раннього віку» упродовж року Голубова В.В

 «Формування емоційно-позитивного світосприйняття»

упродовж року Камінська Т.І.
 «Елементи ейдетики, як засіб оволодіння зв’язним мовленням дошкільниками» упродовж року Шадріна О.А

«Логіко-математичний розвиток дітей молодшого дошкільного віку»

упродовж року Тертична Н.В.
« Рзвиток творчих здібностей у дошкільників» упродовж року Коробкова Н.В.
«Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації у дошкільників» упродовж року Кравченко В.В.
«Розвиток мовлення – уроки риторики та мовленнєвого етикету» упродовж року Томилина Г.Є.
«Як музика впливає на дошкільників» упродовж року Пушенко О.В.
«Школа розумного руху О.П.Аксенової для дошкільників»

 

упродовж року Рудик О.М.

Розвиток звязного мовлення у дошкільників

упродовж року Грішина Л.В.
«Пісок, як матеріал для розвитку творчості та навчання дітей» упродовж року Бібік І.М.
 «Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року Резник Л.М.
«Особливості гендерного виховання дошкільників» упродовж року Новосьолова

Т.А.

«Реалізація завдань емоційно-ціннісного розвитку дитини» упродовж року Карнажук Т.А.
«Моральне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року Прокопець Л.М.
 «Робота над формуванням лексико-граматичний категорій» упродовж року Куликова Н.А.
« Екологічне виховання дітей дошкільного віку» упродовж року Томіліна А.Є
« Виховання екологічної свідомоті у дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності» упродовж року Шмарова С.Ф.
«Розвиток логічного мислення дітей -логопатів» упродовж року Базака С.Л.
«Нестандартні прийоми навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників» упродовж року Полухіна Г.Р.
 «Формування основ музичної культури у дітей дошкільного віку» упродовж року Негуляєва О.В.

«Арт-терапія у роботі з дітьми та батьками»

упродовж року Лихожон О.А.
 «Сучасні форми взаємодії садка та сім’ї у логопедичній роботі» упродовж року Бурлакова О.В
«Корекційна робота з дитиною із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» упродовж року Сушкова О.В.
«Подолання недоліків складової будови мовлення у дітей  із ЗНМ» упродовж року Чикачкова К.Є.
«Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя» упродовж року Харчук С.А.
«Взаємозвязок процесів фізичного виховання і розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

 

упродовж року Кудрявцева О.В.
«Інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами» упродовж року Круміна Т.А.
«Організація оздоровчої роботи у ясла-садку» упродовж року Заднєпряна М.П.
2.    Атестація

Атестувати згідно перспективного плану таких  педагогічних працівників:

Шмарова С.Ф, Круміна Т.А.,

Сушкова О.В,Пушенко О.В.,

Негуляєва О.В.

березень атестаційна комісія
3.     Курсова перепідготовка

Направити на курси підвищення кваліфікації до КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради згідно перспективного  плану таких педагогів: Заднєпряна М.П.,

Кудрявцева О.В.,Куликова Н.А., Чикачкова К.Є.,Пушенко О.В., Рудик О.М.

 

упродовж року вихователь-методист
          4. Наставництво

Закріпити за молодими педагогами наставників:

Кудрявцева О.В. – Рудик О.М.

Скласти плани роботи

з наставництва.

вересень вихователь-методист, педагог-наставник
5. Участь у роботі методичних об’єднань, ШППД,

семінарів міста

Закріпити педагогічних працівників за різними формами методичного навчання згідно плану методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради

вересень вихователь-методист
Клуб молодого вихователя упродовж року Рудик О.М.

 

Школа професійного зростання вихователів:

 

-раннього та молодшого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— середнього та старшого віку

 

Ефімік К.К.,

Голубова В.В.,

Раннєва Н.В.,

Коробкова Н.В.,

Кравченко В.В.,

Шадріна О.А.,

Камінська Т.І., Грішина Л.В., Лоза В.В.

 

Шмарова С.Ф.,

Томіліна А.Є.,

Полухіна Г.Р.,

Базака С.Л.,

ПрокопецьЛ.М.

Карнажук Т.А.

Резнік Л.М., НовосьоловаТ.А.

Харчук С.А., Бібк І.М.

Школа менеджера  керівників Заднєпряна М.П.
Школа професійного зростання вихователів-методистів Круміна Т.А.
Майстер-клас

для музичних керівників,

інструкторів з фізкульттури

Негуляєва О.В., Пушенко О.В..,

Рудик О.М.

6.    Педагогічні ради

I

«Новий навчальний рік –      нові пріоритети

1. Обговорення і затвердження плану роботи на 2020/2021 навчального року (інформація)

    вересень директор
2. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (повідомлення) вихователь-методист
3. Стан готовності ясла — садка до нового навчального року (презентація) вихователь-методист

 

II

«Зростаємо професійно: використання ІКТ

в освітньому процесі»

1. Інформаційно-комунікативні технології в роботі педагога

( доповідь)

листопад директор
2. Використання Інтернет –ресурсів для підвищення професійної компетентності педагогів (презентація) вихователь-методист
3. Труднощі впровадження КТ в освітній процес ( практичні поради)
IIІ

«Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних

умовах ясла-садка».

1. Психологічні аспекти у розвитку та вихованні здорової особистості (доповідь)

лютий директор
2.  Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей. Форми та методи ( дискусія) вихователь-методист
3. Здоров’язберігаюча система рухового режиму впродовж дня (повідомлення) вихователі
4. Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ясла-садку

(за результатами тематичного вивчення)

вихователь-методист
IV

             Наші досягнення

1. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік, основні педагогічні проблеми  (доповідь)

травень директор
2.Формування комунікативної готовності старших дошкільнят до навчання в школі (інформація) практичний психолог
3 Робота ясла-садка у літній оздоровчий період

(повідомлення)

вихователь-методист,

старша медсестра

4.Організація роботи з дітьми  у літній період  (презентація ігор) вихователі
            7. Семінари

Семінар — практикум

«Форми та методи інтерактивного навчання

Теоретична частина

1 Організація інтерактивної освіти в сучасному дошкільному закладі

2. Персональний блог — інструмент зміцнення позитивного іміджу

педагога

Практична частина

3«Створення презентації у програмі Microsoft Power Point

( майстер-клас)»

3. «Створення ситуації успіху»

(практичні поради)

 

 

жовтень

вихователь-методист, вихователі,
           Семінар-практикум

«Школа психолого-педагогічного зростання педагога»

1. Усвідомлення себе і своєї діяльності як шлях до професійного зростання.

2. Мовленнєвий етикет.

3. Кризи дитячого розвитку.

1.1.        4. Тренінг «Профілактика та подолання стресів у педагогічному колективі».

5. Комунікативна компетентність педагога.

жовтень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

                     Семінар

«Формування екологічної компетентності педагогів»

1 Теоретичні засади проблеми формування основ екологічного виховання

2.Роль педагога у формуванні сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості

3.Напрямки роботи з  формування природничо-екологічної  компетенції  дошкільників

грудень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

Педагогічний рінг

«Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»

Теоретична частина:

1. Розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування

Практична частина:

1.Педагогічні ситуації (дискусія)

2.Форми роботи з батьками

(майстер-клас)

 

 

 

січень

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
Тренінг

Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії

1.Завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини

2.Методи інтерактивної взаємодії

( інформація)

3. Модель творчого розвитку (практичні поради)

березень вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
                      Круглий стіл

«Наступністьу роботі

дитячого садка і школи»

1. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти.

2. Адаптація першокласників до шкільного життя.

3. Усунення мовленнєвих вад — запорука успішного навчання в школі.

4. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання.

жовтень вихователь-методист, вихователі,

практичний психолог, вчителі

ЗЗСО№30

 

8. Педгодини

1. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу

2.Методичні аспекти організації трудової діяльності дошкільників (обговорення).

3. Фізкультурна-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку (інформація).

листопад вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання

 

1.Значення  педагогічної  спадщини В.О. Сухомлинського в  екологічному вихованні дошкільників (інформація)

2. Створення  природничо-розвивального середовища (поради)

3. Напрямки роботи з  формування природничо-екологічної  компетенції  дошкільників (дискусія)

4. Формування екологічного виховання дошкільників

(за результатами тематичного вивчення)

    грудень практичний психолог, вихователь-методист
1.Гармонізація родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання (методичний діалог).

2.Інтеграція родинного та суспільного виховання. (інформація).

лютий практичний психолог, вихователь-методист
1 Забезпечення готовності дошкільників до навчання у школі та  взаємодії між ясла-садком та школою (дискусія).

2 Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання у школі ( за результатами тематичного вивчення).

березень вихователь-методист,

практичний психолог,

вихователі

1.Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку.

Використання сучасних освітніх технологій для розвитку зв’язного мовлення дошкільників (дискусія).

2.Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей  

(за результатами  комплексного вивчення).

квітень вихователь-методист,

практичний психолог,

вчителя-логопеди

           9. Консультації

Адаптація дітей  до  умов  ясла-садка

вересень Лихожон О.А.
Принцип особистісно орієнтованої системи виховання вересень Круміна Т.А.
Праця ефективний засіб формування практично-предметної компетентності жовтень Круміна Т.А.
Особливості інклюзивної освіти листопад Круміна Т.А.
Розвиваємо зв’язне мовлення малюків листопад Сушкова О.В.
Економічне виховання дітей грудень Кравченко В.В.
Як можна допомогти дитині добре поводитися? грудень Лихожон О.А.
Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дошкільників лютий Пушенко О.В.
Рухливі ігри як засіб оздоровлення дошкільників березень Рудик О.М.
Формування екологічної самосвідомості березень Круміна Т.А.
Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей в ясла-садку     квітень Шмарова С.Ф.
Музикотерапія – засіб розвитку творчості дошкільників     травень Негуляєва О.В.
      10. Колективні перегляди Колективний перегляд педагогічних зрізів у старших групах, відкритих заходів педагогів, які атестуються  

січень

вихователь-методист, вихователі старших груп, педагоги, що атестуються  

 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ п/п Вид вивчен-ня Зміст вивчення Термін виконання

Форма відображен-ня

Група Відпові-

дальний

Відмі-тка про викона

-ння

1 комп

лексне

Розвиток комуніка

тивно-мовленнєвих умінь у дітей

квітень

довідка до педгодини

логопедичні групи, старші групи № 1,2  

директор,

вихователь-методист

2  

тема-

тичне

 

Психолого-педагогічна готовність до навчання у школі січень

довідка до

педгодини

старші групи

№ 1,2,

лог. гр.

І, ІІІ

 

 

директор,

вихователь-методист

3  

тема-

тичне

 

Формування екологічного виховання дошкільників листопад

довідка до педгодини

молодші групи

№ 1,2,

середні  групи

№ 1,2,

 

директор,

вихователь-методист

4  

тематичне

Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в

ясла-садку

лютий

довідка

до педради

№ 3

 

молодші групи № 1,2,

середні групи

№ 1,2,

лог. гр VI, ІІ

 

директор,

вихователь-методист

5 огля-

дове

Підготовка до нового навчального року вересень

інформація до педради

№ 1

усі групи директор,

вихователь-методист

6 опера

тивне

Охорона здоров’я дітей квітень

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

7 Формування екологічної свідомості у дошкільників квітень

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

8 Створення

розвива-

льного

ігрового

середовища

упродовж року

інформація

старші групи,

лог.групи

  директор,

вихователь-методист

9 Стан

освітньої

роботи

упродовж року

інформація

усі групи  

директор,

вихователь-методист

10 порів-

ня-

льне

Організація розвива-

льного сенсорного середовища

 

січень

відвіду-

вання занять, спостере-

ження, бесіди, тестування

групи раннього

віку

 

 

директор,

вихователь-методист

11 Патріотичне виховання

у дітей старшого дошкільного віку

старші групи  

директор,

вихователь-методист

12 вибір-

кове

Вивчення творчих здібностей дітей художньо-естетичного розвитку (організація роботи гуртків) упродовж року

інформація

середні, старші групи   директор,

вихователь-методист

13  

персо-

на-

льне

 

Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу педагогів, які атестуються  молодих педагогів інформація педаго-

ги, що атесту-

ються, молоді педагоги

 директор,

вихователь-методист

14  

 

 

 

 

попе-

ред-

жува-

льне

Стан ведення ділової документації  

 

 

 

 

 

карта аналізу

 

 

 

 

 

 

усі групи

 

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист

15 Організація і проведення прогулянок
16 Проведення оздоровчих заходів у режимі дня
17 епізо-

дичне

Організація харчування. Створення умов для виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей інформація   усі групи директор,

вихователь-методист

 

 

                        

 1.      V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

 

Наступність у роботі  із

Херсонською спеціалізованою школою №30 І-ІІІ

ступенів з поглибленим вивченням предметів

природничо-математичного циклу та англійської мови

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

1.Організаційна робота

Укомплектувати 2 старші групи загального розвитку та 2 старші логопедичні групи

 

червень

    директор  
Скласти та обговорити спільний план заходів серпень  вихователь-методист  
Провести психологічне діагностування дітей старших груп з метою подальшого коректування недоліків жовтень психолог  
Зробити порівняльний аналіз засвоєння знань випускників  у ясла-садку та школи лютий психолог  
Підготувати цикл занять «Соціальна готовність дитини до школи» березень-травень вихователі  
Організовувати екскурсії та цільові прогулянки до школи:

— в приміщення школи, класу, спортивної зали, бібліотеки, стадіон, зеленого класу,

— на свято Останнього дзвоника

упродовж року вихователь-методист, вихователі  
Організовувати спільні виставки дитячих образотворчих робіт жовтень-листопад вихователі, вчителі  
Підготувати поради для дошкільнят «Правила поведінки у школі» упродовж року вихователі старших груп  
Створити умови для проведення сюжетно-рольової гри «Школа» упродовж року вихователі старших груп  
Запрошувати учнів початкових класів та вихованців ясла-садка на проведення свят, розваг, вистав упродовж року вихователь-методист, заступник директора  
       2. Методична робота

Запросити на педагогічну раду вчителів, заступника директора  школи

січень директор, заступник директора школи  
Провести  круглий стіл

«Наступність у роботі

ясла-садка і школи»

 

лютий директор, практичні психологи школи та

ясла — садка, вихователь-методист, вихователі, вчителя

 

Тренінг  для батьків майбутніх першокласників «Від школярика до школяра»

 

березень директор, практичні психологи школи та

ясла — садка, вихователь-методист, батьки

 
Організувати взаємовідвідування

уроків у школі та занять у старших групах ясла-садка вчителями початкової школи та вихователями старших груп ясла-садка

упродовж року вихователь-методист, заступник директора школи  
Організувати роботу музичних керівників для повного виявлення, розвитку та реалізації особистих можливостей кожної дитини. Провести пісенно-творчий конкурс «Я маленька зірочка» (спонукати дітей до творчих проявів у співі) упродовж року музичні керівники  
Скласти плани роботи з ДЮКФП №4, палацом дитячої та юнацької творчості щодо організації спільної роботи позашкільних та закладах дошкільної освіти з питань художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку вересень вихователь-методист,

інструктор з фізичного виховання

 
4. Робота з батьками

Продовжити роботу

«Школи батьків майбутніх  першокласників»

 

упродовж року

практичний

психолог,

вихователь-методист

 Провести батьківські збори «Готовність до школи. Що ми розуміємо?» жовтень директор  
 Провести педагогічні зрізи знань дітей на батьківських зборах січень вихователь-методист, вихователі
Провести аналіз  обстеження дітей старших груп щодо готовності до шкільного навчання та ознайомлення з ними батьків січень вихователь-методист, вихователі, психолог
 Провести анкетування батьків дітей старших груп «Обираємо школу» січень вихователі
Забезпечити своєчасний запис дітей до школи січень-червень вихователі, директор
Організувати роботу поштової скриньки «Запитуйте-відповідаємо» вересень вихователь-методист, вихователі
Підготувати рекомендації для батьків «Корисні поради. Як навчити дітей працювати?» жовтень вихователь-методист, вихователі
 Підготувати консультації

для батьків:

— «Адаптація першокласників у школі»,

— «Психологічний портрет першокласника»,

— «Першокласники. Які вони?»,

— «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки»,

— «Маленький патріот»,

— «Індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми процесами».

упродовж року

 

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог

 

                                    

                                                

  РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Організаційна робота

Організувати участь у спільних конкурсах та виставках батьківських та дитячих робіт

упродовж року вихователь-методист
Організувати відвідування сімей удома упродовж року вихователі
Вести облік багатодітних сімей та сімей-пільговиків постійно директор,

вихователь-методист, старша медсестра

Поповнити груп матеріалами для роботи з батьками упродовж року вихователі
Провести Дні відкритих дверей І раз на квартал адміністрація, вихователі
Організувати роботу консультпунктів:

— «Психологія і діти»

— «Речецветик»

упродовж року  логопеди, практичний психолог
Залучити батьків до організації святкових ранків, розваг, екскурсій, загальноміських заходів, соціально-екологічних акцій, благодійних акцій упродовж року вихователі, музичні керівники
Загальні батьківські збори
1. Пріоритетні напрями роботи ясла-садка на 2020/2021 навчальний рік

(доповідь).

2. На старті до нового навчального року

( дискусія)

3.Організація харчування та медичного обслуговування у ясла-садку (повідомлення).

4.Звіт і вибори батьківського комітету.

жовтень  

 

директор, вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра

 

1.Аналіз підсумків навчально-виховного процесу за 2020/2021 навчального року (інформація).

2.Результативність заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров’я дошкільників (повідомлення).

3. Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку (обговорення).

4.Азбука безпечного літа (поради — попередження дитячого травматизму).

 

травень

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист ,

старша медсестра

Групові батьківські збори
Перші молодші групи

I

1.Особливості психофізичного розвитку дітей третього року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина»(доповідь).

2.Соціальна адаптація дітей раннього віку(інформація).

3.Родинний міст ( обговорення проблем виховання дітей)

4.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

вересень вихователі

практичний психолог

 

                     II

1.Роль сім’ї в формуванні особистості дитини (доповідь).

2.Виховання культурно-гігієнічних навичок і самостійності у дітей

(інформація).

3.Забезпечення рухової активності дитини вдома (майстер-клас).

травень вихователі

практичний психолог

 

другі молодші групи

I

1.Особливості психофізичного розвитку дітей четвертого року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2. Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації? (ігровий тренінг).

3.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

 

 

вересень

 

 

вихователі

практичний психолог

 

 

 

 

                             II

1.«Азбука спілкування».                       (розвиток мовлення малюків).

2.«Наші досягнення» (практичний показ).

3. Авторитет батьків – необхідні умови правильного виховання  (аукціон ідей сімейної педагогіки)

 

квітень

 

вихователі, практичний психолог

Середні групи

I

1. Особливості психофізичного розвитку дітей п’ятого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2.Організація харчування дітей у яслах-садку(анкетування).

3. Спільно з батьками до успіхів кожної дитини (повідомлення).

4.Загартування дітей-запорука здоров’я ( майстер-клас).

 

вересень  

вихователі,

практичний

психолог, вчитель-логопед

                             II

1.Роль батьків у вихованні патріотичної поведінки дитини  (дискусія).

2. Мовленнєва компетентність дошкільників (поради).

3.Рухова активність – основа здорового способу життя (майстер-клас).

квітень вихователі,

практичний психолог,

Старші групи

I

1. Особливості психофізичного розвитку дітей шостого  року життя і основні завдання виховання за програмою «Дитина» ( доповідь).

2.Організація харчування дітей у ясла-садку (анкетування).

3.Екологічне виховання дошкільників (дискуся).

4.«Як дошкільник стає школярем»(психологічна готовність дітей та батьків  до школи) (тренінг).

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

ІІ

1.Як ми виросли і чого навчилися (практичний показ — показники компетентності дітей за освітніми лініями).

2.Дитина йде до школи (поради).

3.Здоровий спосіб життя родини – запорука здоров’я дитини

(альбом-естафета- обмін досвідом

« Як ми відпочиваємо»).

квітень вихователі,

практичний психолог

 

 

Консультації

Дванадцять способів заспокоїти дитину

 

вересень

 

практичний психолог

 

 

Проблеми виховання дитини неповній сім’ї. жовтень
Поради батькам агресивної дитини листопад
Якщо дитина відмовляється їсти в ясла-садку грудень
Чим небезпечна надмірна опіка березень
 Анкетування

1.   Визначення кількісного та якісного складу сімей з метою складання соціального паспорта ясла-садка.

2.  Анкетування  з питань виховання та навчання дітей.

3. Анкетування батьків новоприбулих дітей.

4. Анкетування щодо питань безпеки життєдіяльності дошкільників.

5.  Анкетування щодо питань організації харчування дітей.

    вересень

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователі, вихователь-методист

 

 

 

вихователі

Провести:

Дні відкритих дверей

що

квартально

директор
Конкурси дитячих малюнків :

«В твоїх руках весь світ, малюк!» (Роздуми про  майбутнє Землі)

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, батьки, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Маленьки економчики»
«Чарівні барви літа» (фотовиставка)
«Дари осені» (конкурс ікебани з овочів та фруктів, композицій з квітів)
«Зимонька-зима» (конкурс — малюнки, аплікації, колаж)
«Творчість і фантазія» (конкурс поробок з побутових відходів, сміття)
«Весна іде, красу несе» (виставка спільних з батьками робіт)
«Безпечне літо»

(малюнки з  ОБЖД)

                  

   ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відмі-

тка про викона-ння

Методична робота

Забезпечити вихователів груп науково-методичною літературою з проблем фізичного-оздоровчого розвитку дітей, фізичне виховання дітей у сім’ї

упродовж року  

 

вихователь-методист

Проводити традиційне та нетрадиційне загартування дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Забезпечити якісне планування оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних процедур з урахуванням стану здоров’я дітей упродовж року вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання
Провести консультацію для вихователів за темою «Роль рухливих ігор у формуванні постави дитини» березень лікар,

старша медична сестра

Робота з дітьми

Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ясла-садка

 

упродовж року

вихователь-методист, вихователі, практичний психолог
Дотримуватися температурного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях упродовж року вихователі, помічники вихователів
Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей  

упродовж року

вихователь-методист, медична сестра
Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі упродовж року вихователі
Заповнювати аркуші здоров’я вересень

 

старша медична сестра
Використовувати технічні прилади: кварцові лампи, зволожувачі повітря у разі

необхідності

медична сестра,

помічники вихователів

Використовувати нетрадиційні форми оздоровлення в процесі організації  життєдіяльності дітей в ясла-садку( фітбол-гімнастика, самомасаж, вправи на дихання, хатка-йога) упродовж року педагоги, медична сестра
Організувати курс ароматерапії з використанням часникових кулонів  двічі на рік лікар, медична сестра, вихователі
Забезпечити повний комплекс  оздоровчо – загартовуючих   заходів:

— загартування повітрям (скласти і вивісити графіки провітрювання),

— проведення гімнастики пробудження  з відкритими фрамугами,

— ранковий прийом дітей на свіжому повітрі,

— організація прогулянок на свіжому повітрі,

— гігієнічні водні процедури: умивання, миття рук до ліктів, миття ніг з використанням прохолодної води

 

 

 

упродовж року

 

 

 

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання медична сестра

Використовувати заходи загартування:

— полоскання горла,

— ходіння босоніж по стежці «здоров’я»,

— оздоровчі хвилинки

упродовж року вихователі, медична сестра
Здійснювати контроль за організацією та якістю проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять упродовж року вихователь-методист, медична сестра
Проводити  медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей упродовж року вихователь-методист, медична сестра
Робота з батьками

«Здоров’я та розвиток наших дітей»

(щоденний обмін інформацією між батьками та педагогами )

упродовж року вихователі
Оновлювати інформацію через інформаційний стенд лікарняного відділення «Зростаємо здоровими» та батьківські куточки упродовж року вихователь-методист, лікар-педіатр, вихователі
Он6овлювати інформацію через інформаційний стенд «Школа сприяння здоров’ю» упродовж року вихователь-методист, вихователі
Забезпечити обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини   щоденно вихователі
Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах ясла-садка упродовж року вихователь-методист, вихователі
Провести консультацію для батьків за темою «Фізкультурно-оздоровча робота в ясла-садку і вдома» жовтень

 

вихователь-методист
Провести День відкритих дверей у лікарняному відділенні «Щоб нас не довелося лікувати, вже змалку про здоров’я маємо дбати» жовтень лікар, медична сестра
 Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики упродовж року вихователь методист, вихователі, практичний психолог

 

   VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Уточнити перспективний план атестації та курсів підвищення кваліфікації вересень вихователь-методист
Оновити дані особових карток педагогічних працівників вересень вихователь-методист  
Поповнити методичний кабінет конспектами міні-занять за освітньою програмою дитини дошкільного віку «Дитина» упродовж року вихователь-методист, педагогічний колектив  
Ознайомлюватися з нормативними документами, новинками методичної літератури та фахової періодики що

квартально

вихователь-методист  
Організувати тематичні виставки та виставки-презентації нової методичної літератури. упродовж року вихователь-методист  
Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань самоосвіти та організації освітнього процесу упродовж року вихователь-методист  
Організувати методичну роботу згідно з планом методичного кабінету при управлінні освіти упродовж року вихователь-методист  
Оформити підписку періодичної літератури на 2021 рік листопад Камінська Т.І.  
Скласти план роботи «Ясла-садок – школа сприянню здоров’ю» вересень вихователь-методист  
Організувати проведення днів та свят здоров’я, тематичних тижнів щодо безпеки життєдіяльності дитини упродовж року педагогічний колектив  
Організувати місячники:

— «Безпека дорожнього руху»

— «Виховуємо бережливих»

—  «Культура поводження з відходами»

— «Тиждень енергозбереження»

— «Тиждень ОБЖД»

упродовж року педагогічний колектив  
Поповнити літературний та музичний фонд кабінету упродовж року вихователь-методист  
Закріпити відповідальних за оновлення матеріалами куточків та стендів:

— «Методична робота»

— «Азбука енергозбереження»

— «На допомогу вихователям»

— «Куточок молодого

вихователя»

— «Куточок логопеда»

— «Поради»

— «Поради лікаря»

упродовж року

 

 

вихователь-методист,

 

вихователі-наставники,

 

логопеди,

 

лікар-педіатр

 
Оформити папку:

«Валеологічна стежина у ясла-садку»

жовтень

листопад

Губанова К.К., Голубова В.В.  
Поповнити методичний кабінет матеріалами з теми

«Наше місто — Херсон»,

упродовж року вихователь-методист, вихователі  
      Вивчення  та впровадження передового педагогічного досвіду
О.П.Аксьонова «Школа розумного руху» (впровадження елементів) (ШІТ — ясла-садок № 65) упродовж року інструктор з фізичного виховання, вихователі  
Використовувати в фізкультурно — оздоровчій роботі з дітьми елементи методики фізичного виховання Е. Вільчковського та елементи театру фізичного розвитку М. Єфименко  

упродовж року

 

 

інструктор з фізичного виховання, вихователі  

                  

 

    VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

Заходи Термін виконання Відповіда-

льний

Відміт-

ка про викона-

ння

Опрацювати з персоналом

«Типову інструкцію з охорони праці та техніки безпеки»

упродовж року вихователь-методист, завгосп
Систематично контролювати виконання обов’язків технічним персоналом упродовж року завідувач, вихователь-методист, завгосп
Проводити інструктаж з техніки безпеки упродовж року

 

вихователь-методист, завгосп
Підтримувати групові та технічні приміщення у належному стані, у разі необхідності ремонтувати упродовж року

 

вихователі, завгосп

 

Утримувати в належному стані дворове обладнання, меблі у групах, своєчасно робити ремонт упродовж року вихователі, завгосп
Підготувати будівлю до осінньо-зимового сезону: утеплювати вхідні двері, замінювати та утеплювати вікна, встановлювати скло до 01.11

 

 

 

завгосп

 

 

 

Утримувати зелені насадження на території ясла-садка в належному стані упродовж року

 

вихователі

 

 

Контролювати матеріально-відповідальних осіб, перевіряти стан обліку упродовж року

 

 завгосп

 

 

Контролювати своєчасну оплату батьками харчування дітей постійно

 

вихователі
Стежити за утриманням у робочому стані необхідного господарського інвентарю упродовж року директор,

завгосп

Контролювати стан

електрообладнання

упродовж року завгосп
Контролювати стан  сантехнічного обладнання в групах та службових приміщеннях упродовж року завгосп
Контроль харчування

Контролювати:

— своєчасне завезення, якість, закладку та асортимент продуктів,

— меню приготування страв згідно затвердженого асортименту,

— строки реалізації продуктів.

 

 

 

упродовж року

 

 

 

директор,

старша медсестра

              Виробничі наради

                        1

1.    Підсумки літнього оздоровчого періоду.

2.    Готовність ясла-садка до нового навчального року.

3.    Опрацювання листа МОН

«Щодо ососбливостей організації

діяльності закладів дошкільної

освіти в 2020/2021 навчальному році»

4.    Опрацювання листа МОН «Про

затвердження санітарного

регламенту для дошкільних

навчальних закладів»

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор,

завгосп,

старша медсестра

                     2

1.    Аналіз  організації харчування дітей в яслах-садку. Виконання норм.

2.    Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2021рік.

3.    Дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних умов – засіб профілактики втоми та збереження здоров’я дитини.

січень  

директор,

вихователь-методист

старша       медсестра

практичний психолог

                  3

1.    Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку.

2.    Стан захворюваності та оздоровча робота в ясла-садку. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

3. Забезпечення охорони життя дітей,порпередження дитячоготравматизму

 квітень  

 

 

 

 

 

директор,

весь колектив

  Загальні збори колективу

1

1. Звіт про результати навчально-виховної, медичної та господарської роботи за 2020/2021 навчальний рік

 

вересень директор, вихователь-методист
2. Затвердження плану роботи на 2021/2022 навчальний рік
3. Обрання батьківського комітету ясла-садка
                               2

1. Звіт про роботу ясла-садка у 2020/2021 навчальному році

 

 

 

травень

 

 

директор, вихователь-методист, лікар

 

2. Організація літньо-оздоровчої роботи у ясла-садку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ